Maiu Uus, 23.09.2009

Enamik esmatähtsaid avalikke teenuseid osutatakse inimestele kohalikul tasandil. KOV peab leidma võimalused oma elanikele nii seadustega ettenähtud kui vabatahtlikke teenuseid kvaliteetselt osutada ja üks võimalusi selleks on kindlasti koostöö kodanikeühendustega.

PRAXIS_2_2009_Kuidas edendada kohalikke avalikke teenuseid_Page_1

Detsembris 2008 alanud projektis uuris Praxis Eesti omavalitsuste tegevust avalike teenuste delegeerimisel kodanikeühendustele, et saada teemast esmane kaardistus tulevaste oluliste otsuste tarvis. Kuna analüüs sai väga mahukas, kirjutasime vastvalminud uuringu andmetele tuginedes ka lühikese ent kõige olulisemat esile tõstva poliitikaanalüüsi. See annab ülevaate kodanikeühendustele delegeerimisest, tutvustab praegusi avalike teenuste kodanikeühendustele delegeerimise praktikaid, sisaldab olulisemaid järeldusi ja soovitusi edasiseks.

Muuhulgas selgub, et:

  • 60% omavalitsustest delegeerivaid avalike teenuste osutamist mittetulunduslikele organisatsioonidele (MTÜdele), kuid sageli ei osata kodanikeühenduste ja koostöö potentsiaali täielikult rakendada.
  • Suuremad omavalitsused delegeerivad teenuste osutamist sagedamini ning süsteemsemalt. Väiksemad omavalitsused peavad tegema rohkem piirkondlikku koostööd valitsemissuutlikkuse tõstmiseks ja teenuste osutamiseks.
  • Kodanikuühendustele avalikke teenuseid delegeerinud omavalitsused on väga rahul osutatava teenuse kvaliteediga, teenuseosutaja lähedase kontaktiga sihtrühmadega ning valdavalt ka organisatsioonilise suutlikkusega.
  • Kõige jätkusuutlikumad koostöösuhted teenuste osutamisel on sotsiaalvaldkonnas.
  • Teenuste jätkusuutlikkus on sageli ohus, kuna teenuseid finantseeritakse tavaliselt ainult osaliselt ning harva mõeldakse teenuste arendamise peale.
  • Avalike teenuste delegeerimise kaudu on omavalitsustel oluline mõju kolmanda sektori arengule.

Loe analüüsi siin! Detailsemad andmed ja selgitused leiad Praxise analüüsi lõppraportist.

Mitmed valdkonna eksperdid on juba kommenteerinud, et Praxise analüüs annab hetkeolukorrast adekvaatse pildi ja on oluliseks platformiks edasiste otsuste tegemisel. Loodame, et analüüsi tulemused on abiks nii ametnikkonnale kui kolmanda sektori organisatsioonidele nii omavahelise koostöö kui ka kohalike avalike teenuste arendamiseks!

1 kommentaar teemal “Valmis uus Praxise poliitikaanalüüs kohalike avalike teenuste delegeerimisest kodanikeühendustele”

  1. Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikeühenduste koostöös? « Otepää valla blogi 23.09.2009

    […] Allikas: PRAXISe mõttehommik […]

Postita vastus