Andres Võrk, 22.11.2015

Budapestis toimus 8.-9. oktoobril 2015 ekspertkohtumine “Peer Review  ‘Conditional cash transfers and their impact on children’“, kus Eestist osalesid Andres Võrk Praxisest ja Kristiina Kamenik Sotsiaalministeeriumist.

Kohtumise eesmärk oli jagada Euroopa riikide kogemust, kas on otstarbekas panna lastetoetused sõltuma perede käitumisest (conditional cash transfers – CCT), näiteks maksta toetusi vaid juhul, kui lapsed käivad regulaarselt koolis, lasteaias, tervisekontrollides või vaktsineerimas. Üritusel osalesid eksperdid Belgiast, Bulgaariast, Horvaatiast, Eestist, Lätist, Ungarist, Euroopa Komisjonist ja laste vaesuse vastu võitlevatest rahvusvahelistest organisatsioonidest. Andres koostas ürituse tarvis lühikese ülevaate Eesti seonduvatest meetmetest. Eestis ei ole CCT meetmeid laialdaselt rakendatud, kuid ühe näitena võib välja tuua peretoetuste pikendamise üle 16-aastastele lastele, kes jätkavad õpinguid pärast põhikooli.

CCT on laialt levinud arengumaades, kus sotsiaalsed probleemid on teravamad ning seetõttu on riiklik inimeste käitumise suunamine toonud suurt kasu ning seda eeskätt haridusvaldkonnas. Samas on ka mitmed Euroopa riigid võtnud CCT meetmeid kasutusele suunamaks kõige kriitilisemate valdkondade arengut. Nii on saavutatud positiivseid tulemusi näiteks koolikohustuse täitmisel, mis omakorda lihtsustab riskirühmadesse kuuluvatel lastel välja murda vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse ringist.

Kirjanduse ja praktikate üle arutlemise käigus kerkisid esile järgmised teemad.

Tõendid napid

•    Empiirilised tõendid taoliste toetuste efektiivsuse kohta on tegelikult napid. Teiste riikide kogemuse põhjal võivad laste käitumisest sõltuvad toetused olla õigustatud teatud riskirühmade puhul, kui see on osa komplekssemast poliitikameetmest, mis seob omavahel teenused ja toetused.
•    Rohkem on vaja teada CCT otseste, kaudsete ja pikaajalised mõjude kohta. Vaja on eelkõige läbi mõelda, kas soovitakse inimesi vaid lühiajaliselt rahaliselt motiveerida käitumist muutma või soovitakse muuta inimeste väärtushinnanguid ja panna neid pikaajaliselt ise tahtma käituda nii, nagu riik arvab, et on õige.

Kaasnevate teenuste olulisus

•    CCT rakendamine on võimalik kas omaette meetmena või osana suuremast programmist koos põhjaliku sotsiaaltööga ja tugiteenustega. Pigem toetatakse rohkem kompleksset lähenemist, kus CCT on osa suuremast programmist ning toimib koos teenuste pakkumisega. Samas teeb see programmi kulukamaks.
•    Enne CCT rakendamist peab olema täielikult tagatud nende teenuste pakkumine ja kättesaadavus, mida soovitakse inimesed tarbima suunata. Näiteks Ungaris enne lasteaias käimise kohustuslikuks tegemist alates kolmandast eluaastast selle aasta septembrist parandati lasteaiakohtade kättesaadavust.
•    CCT rakendamiseks peab olema tagatud administratiivne võimekus inimeste käitumise jälgimiseks ja vastavalt sellele tegevuste tegemiseks ning paindlikuks lähenemiseks. CCT tingimuste täitmise kontrollimiseks saab kasutada nii administratiivseid riigi tasandi andmeid (nt kord aastas võtta koolis käimise fakti registriandmetest) kui ka kohapealseid andmeid kohalikult juhtumikorraldajalt (nt info kooli sotsiaalpedagoogilt 10 puudutud päeva kohta). Mõlemal on omad kitsaskohad – esimene ei suuda arvestada juhtumi spetsiifikaga ning teine ei suuda näha suurt pilti.

Pigem positiivsed stiimulid

•    Toetuse poolt tekkivate stiimulite struktuur peaks olema võimalikult lihtne ja läbipaistev, et kõik osapooled saaksid sellest selgelt ja üheselt aru.
•    Positiivsetel (toetuste juurde andmine) ja negatiivsetel (toetuste ära võtmine) stiimulitel on potentsiaalselt erinev efektiivsus. See tähendab, et mõju käitumisele võib olla erinev, kas CCT luuakse lisatoetusena (nt täiendav koolitoetus) või muudetakse selleks juba olemasolev meede (nt maksta lapsetoetust vaid siis, kui koolist ei puudu).
•    Ekspertide ringis leiti, et eelistada tuleks positiivset stiimulit ning võimalusel negatiivset vältida. Tihti on just vaesematest peredest pärit lastel raskusi koolikohustuse täitmisega ning neilt olemasolevate lapsetoetuste äravõtmine võib suurendada vaesusriski ilma käitumises muutust kaasa toomata. Arvati, et toetuste juurdemaksmine riskiperedele koos kaasnevate teenustega on potentsiaalselt efektiivsem.
•    Samas võib ka positiivse stiimuli kasutamine tuua kaasa kadedust nendes peredes, kes ilma lisatoetuse saamiseta soovitud käitumismustrit juba varasemalt järgivad, nt kus lapsed käivad koolis või lasteaias nagunii.

Oluline analüüsida mõju

•    CCT võivad olla universaalsed (nt lapsetoetused kõigile kui lapsed käivad lasteaias) või sihitatud (nt üksikvanematele täiendavad toetused, kui lapsed käivad lasteaias). Kaasnevad kogukulud ja meetmete kuluefektiivsus on väga erinevad.
•    Stiimulite välja töötamine ja sihtrühma leidmine peab olema väga hoolikalt teostatud ning vastavuses konkreetse probleemiga. Arvesse tuleb võtta kõige haavatavamad grupid ning nende vajadustega arvestada.
•    CCT kujundamine võiks toimuda läbi pilootprojektide, kus saab katsetada erinevaid alternatiive. Meetmed tuleks disainida selliselt, et oleks võimalikult vähe negatiivseid efekte nagu toetuse saajate (või mittesaajate) stigmatiseerimine. Olemasolevate meetmete mõjud peaksid olema pidevalt monitooritud ja mõõdetud, et hinnata meetme efekte ja efektiivsust.

Kokkuvõttes jõuti järeldusele, et käitumisest sõltuvad lapsetoetused võivad olla otstarbekad, kui maandada selle kitsaskohtadest tulenevad ohud, disainida meede läbipaistvalt ja sihtgruppe arvestades, monitoorida meetme efektiivsust ning eelistada positiivseid meetmeid negatiivsetele. Samas ei ole tegu kindlasti meetmega, mis üksi sotsiaalseid probleeme lahendaks, vaid osaga laiemast poliitikapaketist, mis vajab efektiivseks toimimiseks toetavaid meetmeid ning teenuseid.

Mõttehommik, 30.10.2015

Eestis toimuv alkoholipoliitika debatt on leidnud tähelepanu ka mujal Euroopas. Praxisega võttis ühendust The Baltic Times sooviga paremini mõista Eesti alkoholitarvitamise ja -poliitika olukorda. Ülevaate olukorrast andis Praxise tervisepoliitika analüütik Laura Aaben. Siin on intervjuu.

Kas peate terviseministri väljapakutud meetmeid heaks lahenduseks võitlemaks alkoholitarbimisega Eestis? Kas happy hour‘i keelamine muudab midagi?

Paljud usaldusväärsed teadusuuringud toetavad seisukohta, et alkoholi hinna tõstmine ja kättesaadavuse piiramine vähendab alkoholist põhjustatud ühiskondlikke kahjusid. Kuna happy hour‘i ajal müüakse jooke odavamalt ja suuremates kogustes, siis on tegu (odava) alkoholi kättesaadavuse lihtsustamisega ning seetõttu on see vastuolus riikliku alkoholipoliitika eesmärkidega.

Samas leidub alati neid, kes „ei usu, et käsud ja keelud töötavad“ ning nende asemel soovitakse keskenduda ühiskonna harimisele ja n-ö kultuursema ja vastutustundlikuma alkoholitarbimise propageerimisele. Samas on hulgaliselt teadusuuringuid, mis näitavad, et kampaaniad ja kooliprogrammid ei vähenda olululiselt alkoholist põhjustatud kahjusid ühiskonnas. Samas ei tähenda see seda, et riiklikke teavituskampaaniaid ei peaks tegema – nende ülesanne on alkoholiproblemaatika teemat avalikkuse (sh poliitikute) tähelepanu all hoida ja seeläbi aidata kaasa alkoholipoliitika kujundamise protsessile.

Lisaks hinna ja kättesaadavuse reguleerimisele on kolmas tõhusa alkoholipoliitika alussammas reklaami piiramine. Miks on alkohoreklaam (eelkõige elustiilireklaamina) probleem? Eelkõige seetõttu, et alkoholireklaam rõhutab joomise positiivseid aspekte ja eirab negatiivseid külgi ning seega mõjutab alkoholitarbimisega seotud riskide tajumist ühiskonnas. Samuti kujundab reklaam (uusi) sotsiaalseid norme – näiteks normaliseerib naiste alkoholi tarvitamist või heidab negatiivset valgust „pehmodele“ meestele, kes ei joo.

Nii näevad inimesed justkui kahesuguseid õppefilme – tootjate poolelt igapäevaselt nähtavaid alkoholi tarvitamist soosivaid reklaame ning teisalt, 1-2 korda aastas paari nädala jooksul levitatavaid sotsiaalkampaaniaid, mis rõhutavad alkoholi joomise riske. Paraku ei ole tegu võrdsete vastastega – alkoholireklaami tellijaid on rohkem, neil on rohkem ressuresse panustada reklaami sagedusse, ulatusse ja kvaliteeti. Riiklikel asutustel ja mittetulundussektoril ei saa tõenäoliselt kunagi olema samas mahus finantsilisi vahendeid, mida sotsiaalreklaamidesse investeerida, et need oleks nähtavad sama sageli (igapäevaselt ja aastaringselt) kui alkoholireklaamid. Seega näevad inimesed alkoholi tarvitamist pooldavaid sõnumeid oluliselt sagedamini kui tarvitamise piiramist soosivaid sõnumeid. Ja peamiselt sel põhjusel ei ole kampaaniad võimelised üldist alkoholi tarvitamist ühiskonnas vähendama.

Peab rõhutama ka seda, et Ossinovski ei ürita teha midagi revolutsioonilist, vaid lihtsalt seda, mida üks terviseminister tegema peaks. Ei saa unustada, et alkoholipoliitika on tervisepoliitika, mitte majanduspoliitika, mistõttu lähtuvad poliitikameetmed eelkõige rahvatervise argumentidest ja vähem kitsastest majanduslikest huvidest (samas, parema tervisega rahvastik on oluline eeldus majanduse edukaks arenguks).

Eesti alkoholi valdkonna eesmärgid põhinevad alkoholipoliitika rohelisel raamatul (mis toetub Maailma Terviseorganisatsiooni globaalsele strateegiale alkoholi liigtarvitamise vähendamiseks). Rohelise raamatu väljatöötamiseks kulus rohkem kui kolm aastat ja sellesse olid kaasatud kõik osapooled, sealhulgas ka alkoholitööstuse esindajad. Ja seda olenemata asjaolust, et Maailma Terviseorganisatsioon ei soovita neid gruppe alkoholipoliitika väljatöötamisse kaasata. Roheline raamat kiideti valitsuse poolt heaks 2014. aastal ja sisaldas juba siis kõiki neid meetmeid, mida Ossinovski hetkel elu viia üritab. See tähendab, et terviseminister juhindub Eesti ametlikust alkoholipoliitikast. Ning kuna see poliitika on kooskõlas Maailma Terviseorganisatsiooni soovitustega, siis võib öelda, et tegemist on sobivate ja efektiivsete meetmetega.

Kas peaks üritama isegi rohkem teha? Kas Ossinovski tegutseb lihtsalt meediatähelepanu nimel või on tema väljapakutud meetmetel lootust mõju avaldada? Millised on teie arvates kõige mõjusamad meetmed?

Eesti alkoholipoliitika roheline raamat (nagu ka Maailma Terviseorganisatsiooni globaalne strateegia alkoholi liigtarvitamise vähendamiseks) räägib järgnevatest valdkondadest: 1. alkoholi kättesaadavus 2. alkohoolsete jookide müügiedendus 3. hinnapoliitika 4. salaalkoholi mõjude vähendamine 5. alkoholitarbimise negatiivsete mõjude vähendamine 6. joobes juhtimise vastased meetmed 7. kohalike omavalitsuste tegevus 8. juhtimine ja teadlikkuse kasvatamine 9. tervishoiupoliitika 10. seire ja hindamine.

Teiste riikide kogemused ja teadusuuringud on näidanud, et alkoholipoliitika peab mõju avaldamiseks olema mitmekülgne. Võib öelda, et Eesti läheb hetkel seda teed. Kõigile kümnele valdkonnale pööratakse tähelepanu ja kõigis valdkondades rakendatakse mitmeid meetmeid, millest osade rakendamine eeldab seadusmuudatusi (mida Ossinovski nüüd algatab). Need keskenduvad peamiselt kahele valdkonnale ‒ alkoholi kättesaadavus ja müügiedendus. Ja nagu ma juba mainisin, need on alkoholipoliitika võtmeküsimused. Kolmas tähtis küsimus on hinnapoliitika. Aga kuna seda teemat puudutavad rohelise raamatu soovitused on juba töös (alkoholiaktsiisi iga-aastane tõstmine 5%-i võrra 4 aasta jooksul) ja uusi sellealaseid kokkuleppeid sõlmitud ei ole, siis hetkel ei ole ministril poliitilist volitust selles valdkonnas rohkemat teha.

Seega, kas Ossinovski võiks üritada rohkem teha? Otseselt ei ole selleks praegu vajadust, sest planeeritavad muutused on juba päris julge ja vajalik ettevõtmine. Ainuke valdkond, kus võiks veel rohkem ära teha ning märkimisväärseid tulemusi saavutada, on alkoholi müügikohtade vähendamine. Seda teemat arutati ka rohelise raamatu koostamise ajal, aga kuna tegemist on juriidiliselt ja poliitiliselt väga keeruka küsimusega, siis ma ei näe, et Eestis saaks pragusel hetkel selles valdkonnas palju ette võtta.

Kuna alkoholitööstus ei toeta planeeritavaid uusi meetmeid, siis tegelevad nad ministri seisukohtade kritiseerimise ja ründamisega. Ning sama teed on läinud ka paljud arvamusliidrid ja meediategelased. See on ootuspärane olukord, sest sellist praktikat harrastab alkoholitööstus kõikjal maailmas. Rahvatervise spetsialistide rahvusvahelises kogukonnas kasutatakse väljendit „scream test“ ehk alkoholitööstuse „kisa“ kui mõõdik selle kohta, kuivõrd tõhusa alkoholipoliitika meetmega on tegu. Mida agressiivsemalt alkoholitöötus uusi meetmeid ründab, seda tõhusamad need suure tõenäosusega on, sest tööstus oskab adkevaatsemalt hinnata meetmete mõju oma toodangu müügile. Sellest loogikast lähtudes on ministri pakutud meetmed tõhusad, sest Eesti alkoholitööstuse meetmete vastane PR-kampaania on väga intensiivne ja „kisa“ on suur.

Kuivõrd on teie arvates omavahel seotud alkoholitarbimine ja Eesti elanike madal oodatav eluiga, eriti meeste puhul? Kas on mingi sooline lõhe? Kas mehed joovad rohkem kui naised?

Eestis tarbivad mehed alkoholi palju sagedamini kui naised ning samuti on meeste näitajad kõrgemad purju joomise ja illegaalse alkoholi tarbimise osas. Purju joomine on Eesti meeste hulgas väga populaarne – seda teeb kord kuus 21% ja vähemal korra nädalas 30% meestest (Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring, 2014). Alkoholisõltuvuses arvatakse olevat 11% meestest (EL-i keskmine on 5,4%) ja 2,1% naistest (EL-i keskmine on 1,5%) (Rehm, et al 2012). Teismeliste hulgas on sooline lõhe aastate jooksul järjepidevalt vähenenud. Juba mitmeid aastaid on olnud näha, et poisid on hakanud vähem jooma ja tüdrukud rohkem. Eesti poiste ja tüdrukute joomisharjumused on võrdlemisi sarnased (HBSC ja ESPAD uuringud).

Hinnanguliselt on alkoholist põhjustatud surmade arv Balti riikides meeste puhul neli korda kõrgem ja naiste puhul peaaegu kolm korda kõrgem kui EL-15 riikides. Mõnel juhul võib see erinevus olla lausa kümnekordne (nt. Hollandis sureb alkoholitarbimisega seotud põhjustel 100 000 mehest 23, Eestis aga 259) (Zatoński et al, 2008).

26 Euroopa riigi võrdluses on Eesti 20-64 aastaste meest alkoholisurmade arvu poolest Venemaa järel teisel kohal. Naiste näitajate põhjal paigutub Eesti neljandale kohale, pärast Venemaad, Ungarit ja Leedut. Alkoholitarbimisega seotud surmadest moodustavad 58% õnnetused ja 20% tahtlikud vigastused (Rehm et al, 2011).

2014. aastal avaldati uuring, mille raames vaadeldi 2008.-2009. aasta teostatud kohtuekspertiisi labori lahkamisi. Vaadeldi 554 juhuslikult valitud 25-54 aastaste Eesti meeste lahkamisi ja leiti, et 75%-i puhul oli näha potentsiaalselt alkoholist põhjustatud patoloogiaid organites ning et 32%-i puhul olid patoloogiad nähtavad kahe või rohkema organi juures (Tuusov et al, 2014). See näitab selgelt, kui palju terviseprobleeme alkohol Eesti noorte meeste hulgas põhjustab.

Seega võib tõesti öelda, et alkohol mõjutab oluliselt Eesti meeste oodatavat eluiga. Eriti seetõttu, et vigastused on oluliseks meeste varajase suremuse põhjuseks ja vigastuste üks peamisi riskitegureid on alkohol. Samas tuleb arvestada, et alkohol ei ole ainus riskitegur, mis Eesti meeste lühikest eluiga soodustab. Tähtis roll on ka toitumisharjumustel, suitsetamisel ja vähesel kehalisel aktiivsusel.

Miks tarbitakse Eestis nii palju alkoholi?

Eesti alkoholitarbimine on sarnane teiste endiste Nõukogude Liidu riikidega, kus peetakse regulaarset ja korraga suurte alkoholikoguste tarbimist tavaliseks ja sotsiaalselt aktsepteeritavaks käitumiseks. Eesti näitajad on Euroopa omadega võrreldes kõrged ka teismeliste joomise poolest. Eesti noored paistavad silma suurte koguste joomise ja väga noorelt alustamise poolest. Kuna isikuttõendava dokumendi küsimise näitajad on madalad (ligikaudu 25%), siis on alkohol noortele ka kergelt kättesaadav (Tervise Arengu Instituudi testostlemised). Ning uuringud on tõestanud, et varajases eas joomise alustamine suurendab täiskasvanuna alkoholisõltuvuse ohtu.

Eesti viimaste kümnendite alkoholipoliitika on olnud võrdlemisi liberaalne, mis on loonud keskkonna, kus alkohol on väga kergesti kättesaadav. Näiteks on alkoholi müüvate asutuste arv pidevalt tõusnud, 2007. aastal oli neid 5430 ja 2014. aastal juba 6112. Kui 2002. aastal sai keskmise palga eest osta 37 liitrit kanget alkoholi, siis 2007. aastal juba 75 liitrit (seni kõrgeim näitaja) ja 2013. aastal 60 liitrit (Eesti Konjunktuuriinstituut, 2014).

Kui kõik need tegurid kokku panna (kergesti kättesaadav ja võrdlemisi odav alkohol + sotsiaalsed normid ja kultuur, mis toetab korraga suurtes kogustes alkoholi tarbimist ning vaatab mitte-joomisele viltu + laialdane alkoholi reklaamimine + noores eas joomise alustamine), siis võib hakata nägema, miks on alkoholitarbimise näitajad nii kõrged.

Vastus küsimusele, miks tarbitakse Eestis nii palju alkoholi, oleneb sellest, kelle käest küsida (alkoholitööstus vs terviseeksperdid vs vasakpoolsed vs parempoolsed poliitikud). On oluline ka märkida, et mitte kõik osapooled (näiteks mõned alkoholitööstuse esindajad) ei ole nõus sellega, et Eestis on alkoholitarbimise näitajad kõrged ja murettekitavad.

Kas on põhjust rääkida rahvuslikest erinevustest? Kas väidetel, et Eesti venelased joovad rohkem kui eestlased, on alust?

Tarbimisharjumuste uuringute kohaselt joovad eestlased alkoholi regulaarsemalt kui mitte-eestlased. Samuti tarbivad eestlased märkimisväärselt rohkem õlut ja veini (40% eestlastest meestest joovad õlut vähemalt paar korda nädalas, mitte-eestlastest meeste puhul teevad seda 26%). Kange alkoholi iganädalase tarbimise näitajate osas ei ole olulisi rahvuslikke erinevusi (mitte-eestalsed 9% vs eestlased 11%). Purju joomine on samuti Eesti meeste hulgas rohkem levinud, naiste puhul ei ole selles küsimuses rahvuslikke erinevusi märgata. Ka teismeliste puhul joovad eestlased sagedamini ja rohkem kui mitte-eestlased (see on nii olnud juba rohkem kui 15 aastat).

Kuigi eestlased joovad sagedamini ja rohkem, on alkoholist põhjustatud suremus kõrgem mitte-eestlast hulgas. Seda on kinnitanud mitmed uuringud. Näiteks uuring, mis vaatles 1988.-2005. aastate alkoholiga seotud suremust Eestis ning ka üks hilisem uuring, mis vaatles rahvuslikke erinevusi välditavate surmajuhtumite puhul (kasutades Eesti andmeid aastatest 2005-2007). Viimane neist leidis andmetest kinnitust asjaolule, et eestlaste ja mitte-eestlaste suremuse erinevusest moodustavad 80% välditavad surmajuhtumid ning neist enamus olid alkoholi või narkootikumide tarvitamisega seostatavad surmad.

On raske leida ühest põhjendust sellele, miks mitte-eestlased surevad alkoholi tõttu rohkem, kuigi eestlased joovad sagedamini ja purju joomise puhul on rahvuste vahelised erinevused väiksed. Üks võimalik põhjus võib peituda selles, et küsitlusuuringute andmed ei ole piisavalt täpsed ja tegelikult on mitte-eestlaste hulgas suurtes kogustes alkoholi tarvitamine rohkem levinud kui küsitlusuuring suudab kaardistada.

Kas alkoholitarbimise näitajad on viimsed kümnendi jooksul paranenud? Miks ei ole tarbimine aastate jooksul rohkem vähenenud? Millised meetmed on aidanud alkoholitarbimist vähendada või kasvamast hoida? Millised meetmed on viimaste aastate jooksul kõige vähem mõjusad olnud?

Esiteks tuleks öelda, et alkoholitarbimine ei ole viimase 10+ aasta jooksul märkimisväärselt vähenenud ‒ tarbimine inimese kohta oli 2002. ja 2013. aastal peaaegu sama. Viimase kümnendi jooksul kasvas tarbimine aastatel 2005-2008, seda suure tõenäosusega majanduskasvust tingituna. Majanduskriisi ajal aga tarbimine vähenes.

tarbimine

Viimastel aastatel on olnud näha positiivseid muutusi ‒ alkoholitarbimine inimese kohta on alates 2008. aastast vähenenud (Konjunktuuriinstituudi hinnangul peamiselt tänu kange alkoholi tarbimise vähenemisele). Kuid samas on liiga vara sellest mingeid järeldusi teha, sest me ei tea veel, kas see trend jätkub või mitte. Hea uudis on see, et alkoholi tarbimine on viimastel aastatel järjepidevalt vähenenud ka teismeliste hulgas.

Teadmine sellest, et mis on olnud sellliste muutuste põhjustajaks, ei ole üheselt selge (vt Lai & Habicht, 2011). Andmetest näib, et Eesti inimeste joomisharjumused tunduvad olevat seotud makromajanduslike näitajatega ning alkoholi kõrgem tarbijahinnaindeks on soodustanud tarbimise vähenemist. Seda enam, et hinna reguleerimine on leidnud kinnitust kui üks kõige olulisemaid alkoholi tarbimisharjumuste mõjutaid. Samuti võib eeldada, et kui hinnatõusu poleks toimunud, siis oleks Eesti alkoholitarbimise tase hetkel veelgi kõrgem.

Kui tuua häid näiteid mõjusatest alkoholi kahjude vähendamise poliitikatest siis võiks esile tõsta Eesti rahvuslikku liiklusohutusprogrammi (aastateks 2003-2015), milles läheneti joobes juhtimisest tingitud kahjude vähendamisele väga strateegiliselt ja mitmete organisatsioonide koostöös. Programmi ja mitmete teiste mõjutegurite koosmõjul on viimase kümnendi jooksul alkoholist tingitud kahjud liikluses oluliselt vähenenud – kui 2002. aastal registreeris politsei peaaegu 14 000 joobes juhtimise juhtumit, siis 2013. aastaks oli näitaja kahanenud vähem kui 6000 juhtumini. Samuti on kahanenud joobes juhtide põhjustatud õnnetuste arv – kui 2002. aastal registreeriti 503 sellist õnnetust, siis 2013. aastal 191 (Eesti Konjunktuuriinstituut, 2014). Põhjalikult on joobes sõidukijuhtimise olukorda Eestis analüüsinud Justiitsministeerium. (lõiku täiendatud 3.11)

Kas võib öelda, et Eesti elanikud tarbivad ikka veel madalakvaliteedilisi alkohoolseid jooke? Kui jah, siis miks? Milliseid jooke tarbitakse Eestis kõige rohkem?

Eesti Konjunktuuriinstituudi andmetel on 4% Eesti elanikest ostnud illegaalset alkoholi (viina). 2002. aastal oli näitaja 13%, kuid on nüüd aastate jooksul jõudsalt kahanenud. Küsitlusuuringutes ei ole inimestelt küsitud, miks nad illegaalset alkoholi ostavad. Küll aga on küsitud seda, miks nad eelistavad legaalset alkoholi. Enamik vastanutest on öelnud, et nad ei osta illegaalset alkoholi, kuna see on halva kvaliteediga ja tervisele ohtlik. Ning lisaks ei ole neil vajadust seda osta, kuna nad saavad endale legaalset alkoholi lubada.

Kõige rohkem tarbitakse Eestis õlut (4,6 liitrit per capita ehk iga täiskasvanud inimese kohta aastas), kanget alkoholi (peamiselt viina, 4,3 liitrit), veini (1,6 liitrit) ja teisi lahjasid jooke (1,4 liirit).

Intervjueeris: Richard Martyn-Hemphill, The Baltic Times
Vastas: Laura Aaben, Praxis

Mõttehommik, 23.10.2015

Rauno Vinni, Praxise valitsemise ja kodanikuühiskonna programmijuht

23.10.2015 Vikerraadio päevakommentaar

Et kõik ausalt ära rääkida, nagu oli, pean alustama sellest, et tänase kommentaari teemat valides olin kimbatuses. Sel nädalal on meedias palju ruumi võtnud alkoholipoliitika arutelu, isegi tuleva aasta riigieelarve arutamine Riigikogus ei suutnud sellele konkurentsi pakkuda. Minu sisemine tõrge oli selles, et mul oli raske sõnastada oma seisukohta alkoholipoliitika karmistamise asjus. Küsimus ei ole informatsiooni puudumises. Probleem on selles, et sõnumid on väga vastuolulised.

Pärast seda, kui tervise- ja tööminister esitas esmaspäeval alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muudatused, on justkui kaks suurt hiiglast – sotsiaalministeerium ja alkoholitootjad – kähmlema läinud. Ja nii, et karvad lendavad! Üks pool heidab teisele ette pehmelt öeldes fataalsete probleemide põhjustamist. Teine pool solvub ja ähvardab esimest kohtuga. Lisaks kuulutatakse kadu meie eratelekanalitele, kaubandus- ja reklaamiettevõtetele, alkoholitööstusest rääkimata. Selline draama muudab tavakodanikul arvamuse kujundamise keeruliseks, seda enam, et mõnuga nüpeldab terviseministrit ka üks valitsuse enda liige.

Teisalt on selline tulevärk arusaadav – minister Ossinovski teeb oma tööd ja seisab rahvatervise edendamise eest. Jõuliselt, nii nagu sellises vastuolulises eluvaldkonnas vaja ongi. Alkoholitöösturid ja nendega seotud ettevõtted aga kaitsevad oma ärihuvisid ja seegi on loomulik. Parim kaitse aga on teatavasti rünnak! Alkoholitootjate relvade arsenal on seejuures vägagi hoolikalt valitud. Näiteks hakkas sellel nädalal silma, et kahe ajalehe ühel päeval ilmunud juhtkirjad on vägagi ühesuguse sisuga. Loodan, et kattuvus on juhuslik. Samas jäi närima kahtlus, et kinnimakstud PR-töötajad on teinud oma tööd sedavõrd hästi, et ajakirjanikud on alkoholitööstuse jutupunktid oma lugude aluseks võtnud.

Mina püüdsin natuke omal käel olukorras selgust luua. Leidsin, et analüüse, tõendeid, meetmeid, poolt ja vastuargumente on ohtralt ja peab olema valdkonna ekspert, et selles kõiges orienteeruda. Sestap katsusin mõista, kuidas alkoholipoliitika protsessina on kulgenud, sest seaduseelnõude menetlemise käik võib teinekord anda häid vihjeid ka poliitika sisulise kvaliteedi kohta. Alkoholipoliitika protsessi vaatamine oli asjakohane ka põhjusel, et mitmed alkoholitöösturid heitsid sotsiaalministeeriumile ette mõjude analüüsi puudumist ja hea seadusloome tava rikkumist.

Avalikud allikad näitasid, et Eestil on juba 2009. aastast olemas riiklik alkoholipoliitika. 2014. aasta veebruaris kiitis valitsus heaks alkoholipoliitika rohelise raamatu, mis on uute piirangute alusdokument. Rohelise raamatu tegemisse olid kaasatud ka alkoholitootjad ja kaupmehed. Dokumendi kokkupanek kestis kolm aastat, koos käis seitse töörühma, nende seas näiteks alkoholi kättesaadavuse piiramise ja turunduse töörühmad. Rohelise raamatu kokkupanemisel on Eesti võtnud eeskuju Maailma Tervishoiuorganisatsiooni loodud globaalsest strateegiast alkoholi liigtarvitamise vähendamiseks. Lühidalt, Ossinovski seaduseelnõu viib elu meetmeid, mida on rohelise raamatu tegemise ajal arutatud ja mis on eri osaliste nõusoleku juba saanud.

Mida sellisest poliitika kiirtestist järeldada? Esiteks, jutt ettevõtete mittekaasamisest on pooltõde. Rohelise raamatu aruteludes lõid kaupmehed ja tootjad kaasa. Tõsi, Ossinovski seaduseelnõu sisu kommenteerimise võimalus avanes neil alles nüüd. Teiseks, meetmete mõjusid on analüüsitud rohelise raamatu koostamise ajal ja värskes eelnõu seletuskirjas. Alati saab muidugi paremini. Kolmandaks, ministeeriumi otsus jätta seaduseelnõu väljatöötamiskavatsuse etapp vahele, oli tõepoolest kehvasti põhjendatud. Väljatöötamiskavatsus on vahend mõjude hindamiseks ja kaasamise korraldamiseks eelnõude loomise varases etapis. Selle ülesande võib tegemata jätta eelnõu kiireloomulisuse tõttu, kuid antud juhul ei ole kiiret kuhugi. Valitsuse tegevuskava tähtaeg ei ole veenev argument.

Sotsiaalministeeriumi otsust, jätta alkoholitootjad eelnõu kokkupanemisest kõrvale, toetab Maailma Tervishoiuorganisatsiooni ja mitmete rahvatervise ekspertide seisukoht, et valitsused üle maailma ei peakski alkoholitööstust alkoholipoliitika kujundamisse kaasama, sest neil on ilmselge huvide konflikt. See mõte on vastuolus seisukohaga, et poliitikad on tulemuslikud, kui neid valmistatakse ette ja rakendatakse partnereid kaasates. Praegu on näha, et mõned osalised ründavad ette pandud piirangute tõenduspõhisust. Võib-olla vajaksime selle asemel hoopis arutelu küsimuses, et mis tingimustel võib ilmselgelt vastuoluliste huvidega osapooled otsustamisest kõrvale jätta, mis tingimustel mitte?

Minul näiteks ei ole sellele küsimustele praegu valmis vastust. Lugesin, et suurte alkoholitootjate lobitegevuse vangistuses on ka arenenud riikide, nt Suurbritannia ja Austraalia poliitikakujundajad. Leedu kavatses 2011. aastal alkoholireklaami keelata. Keeld pidi algama 1. Jaanuarist 2012. Tugeva lobi tõttu plaan detsembris 2011 katkestati. Leedu ühiskonnas tekitas selline asjade käik tugevat vastukaja ja protsess tipnes sellega, et poole aasta pärast algatati ühe alkoholitööstuse lobitegija ja ühe rahvasaadiku korruptiivsete sidemete kriminaaluurimine. Hiljem tuvastati altkäemaksu andmine. Selle näite varal on konfliktsete huvirühmade kaasamise teema igati päevakajaline küsimus.

Seni panen kodanikele südamele, et praeguses infosõjas pooli valides tuleb hoolega mõelda, mis on ühe või teise argumendi esitaja tegelik huvi. Oskus ridade vahel lugeda on jätkuvalt tähtis. Päris põnev on vaadata, kui kaugele Ossinovski eelnõu tegelikult jõuab ning kas ja kui palju selle sisu muutub. Lõpetan ühe mõttega, mis ehk annab kodanikule oma seisukoha kujundamisel ühe pidepunkti – alkoholipoliitika on rahva tervise, mitte majanduspoliitika küsimus. Seega ei tohiks teiste majandusharude konkurentsivõimet siduda alkoholi kättesaadavuse ja reklaamimisega.

Mõttehommik, 20.09.2015

„Mina olen siin, et toetada kiusamisvaba ühiskonda. Ühiskonda, kuhu laieneksid samad kokkulepped ja väärtused, mida me oma lastele õpetame. Kaastunne, mõistmine, hoolimine, jagamine.“ Viktoriiniküsimus – keda ma tsiteerisin? Aga kellele kuulub see lause: „Kas [Vao] süütamine on ka paha ainult seepärast, et süütajateks ei olnud immigrandid?!“?

Esimese arvamuse avaldaja oli näitleja Evelin Võigemast hiljutisel Sõbraliku Eesti kontserdil. Teise tsitaadi autor on parlamendierakonna aseesimees Martin Helme. Milline seisukoht teie arvates esindab põhiväärtusi, on laia pilti haarav, selge ja julge? Mina arvan, et näitleja ja tavakodaniku vaade. Professionaalse poliitiku põiklevad kommentaarid pagulaskeskuse süütamise asjus on seevastu vääritud.

Ma pole ainuke, kellele tundub, et riigimehelikkust on Eesti poliitikute seas napilt. Demokraatlikkus ühiskonnas saavadki poliitikud harva kiita. Kuid riigimehe ja populisti erinevus tuleb selgemini välja just keerulistel aegadel. Tõelise riigimehe tunneb sageli ära tagantjärele. Harvad on need juhud, kus nii-öelda reaalajas saab päevapoliitikas osalejate riigimehelikkust hinnata. Vao pagulaskeskuse süütamine on näide sellisest juhtumist.

Enamiku juhtivate poliitikute hinnangud olid kindlad ja üldtunnustatud väärtustega kooskõlas. Vaid EKRE juhid asusid valitsust süüdistama. Ka IRLi juhi Margus Tsahkna väljaütlemised ei olnud riigimehelikud – süütamise hukkamõistmine üheaegselt sallivuse eestkõnelejate ründamisega on hämamine. Tõenäoliselt oligi eesmärk olla meelepärane vastandlikel positsioonidel olevatele valijate rühmadele. Vao süütamine oli üks neist momentidest, kus tagasivalimise kaalutlused oleks tulnud kõrvale panna ja anda selge signaal, et sellisel kuriteol ei ole pehmendavaid asjaolusid.

Pagulaskriis, Vao süütamine, Sõbraliku Eesti liikumine ja teised sündmused ning algatused aitavad tegelikult õhu klaarimaks lüüa ja näitavad, kes on kes Eesti poliitikas.

Alles hiljuti oli mul pagulaskriisi süvenemist ja meie koalitsioonipoliitikute passiivsust vaadates selline tunne, et lehte tuleks panna kuulutus: „Tähelepanu, otsitakse riigimeest! Töö sisuks on probleemidega tegelemine, mitte nende eiramine!“ Tekkis idee, et sügisene telehooaeg võiks alata uue reality-sarjaga „Eesti otsib riigimeest“. See ei olnud kuigi originaalne idee, sest teleseriaal „Riigimehed“ on juba ETVs jooksnud. Lisaks on praegune poliitiline madistamine kohati värvikam, kui mistahes väljamõeldud lugu. Ometi – eelmise nädala lõpp ja selle nädala algus andsid lootust, et mõnel poliitikul veel sisu on ja vähemalt aeg-ajalt ilmneb see ka rahva ees.

Näiteks mulle meeldis, et Taavi Rõivas käis Sõbraliku Eesti kontserdil, sest teinekord on ka pelk kohalolu selge sõnumiga. Ka Vao külastamine vahetult pärast süütamist oli asjakohane. Minu arvates oli sisukas ka president Toomas Hendrik Ilvese sõnavõtt riigikogu sügisese istungjärgu avamisel. Ilves rääkis sel esmaspäeval, et tal oleks hea meel, kui üle poole aasta pärast valimisi oleks rahvaesindajatel mahti tegelda oluliste ja sisuliste asjadega. Probleemid ei lähe ise üle ja Eesti ei ole soosaar, kuhu ilmakära ei küündi. President tõi välja ka tervikpildi nägemise vajaduse ja seegi on üks riigimehelikkuse tunnuseid.

Mulle meeldis ka riigikogu esimehe kõne ja tema sõnum, et on vaja luua ja ehitada, mitte vihata ja põletada. Arusaadamatuks jäi EKRElaste lahkumine Riigikogu saalist Eiki Nestori kõne ajal, sest ei Nestor ega Ilves süüdistanud konkreetset isikut või parteid. Küll aga kutsus Nestor üles koostööle ja lugupidamisele kolleegide suhtes.

Võtan oma arusaama siinkohal kokku – riigimehelikkus tähendab üldiste huvide esiplaanile seadmist ja keeruliste probleemidega tegelemist nende ignoreerimise asemel. On öeldud, et poliitik ja riigimees ei ole sünonüümid, viimasel on julgus langetada valusaid otsuseid, mille tulemused avalduvad ehk alles aastate pärast. Riigimehed liidavad, mitte ei lõhesta rahvast.

Kuid ka riigimehed vajavad toetust ebapopulaarsete küsimuste lahendamisel. Loodetavasti muudab Sõbraliku Eesti ja teiste kodanikualgatuste tegevus vastutustundlike poliitikute elu hõlpsamaks. Sõbraliku Eesti kontserdi korraldajad ja esinejad olid ähvardustest üle ja see nõudis kodanikujulgust.

Järgin eeskuju ja avaldan oma seisukoha.

Minu eri kaalutlused pagulaskriisi küsimustes taanduvad tegelikult juba kulunud tõdemusele: Eesti on väikeriik ja meil on kaks alternatiivi – kas kuuluda Lääne majandus- ja kultuuriruumi koos sellega kaasnevate murede ja rõõmudega või olla idanaabri käpa all. Kolmandat varianti ei ole.

Mina usun, et pagulaste vastuvõtmine lõimib meid Euroopaga paremini, eriti kui me soovime lääneriike nende praegustes muredes mõista. See on märksa tugevam iseseisvuse ja eestluse säilimise tagatis kui ette ebaõnnestumisele määratud katse end väliskeskkonnast isoleerida.

Muidugi on pagulaste probleemistik keerulisem ja vajadusel suudan minagi oma seisukohti põhjalikemate argumentidega selgitada, kuid siis kalduksime tänasest peateemast liigselt kõrvale. Toon selle lõpetuseks veel kord välja – Eesti vajab keerulisel poliitikasügisel rohkem riigimehelikkust.

Peame asuma põgenike vastuvõtmisega tegelema ja mõtlema, kuidas nii selle kui ka teiste kriiside põhjustega tegeleda. Me ei tohiks otsida võimalusi hiilida vastutusest kõrvale. See puudutab nii parlamendipoliitikuid, kohalike omavalitsuste juhte kui ka tavakodanikke.

Autor Rauno Vinni; Praxis. Arvamusavaldus ilmunud ERR portaalis.

Mõttehommik, 04.09.2015

On nad vanematest sõltuvad lapsed või iseseisvad täiskasvanud?

Hanna-Stella Haaristo artikkel ilmus Sirbis, 4.09.2105

2013. aastal muudeti põhjalikult kõrghariduse rahastamismudelit. Tasuta õppekohtade pakkumisega liiguti justkui Skandinaavia riikide mudeli, samal ajal vajaduspõhise õppetoetuste taotlemise tingimused koos üliõpilaste vanemate rahakotiga sidumisega nihutasid meid hoopis Lääne- ja Lõuna-Euroopa poole. Pealtnäha vastuoluline süsteem kehtib ka praegu ja ajendab küsima, missugune on nii seadusjärgne kui ka tegelik üliõpilase koht ühiskonnas – kas nad on iseseisvad täiskasvanud või vanematest sõltuvad lapsed?

Neli mudelit
Euroopa kõrghariduses võib riigid laias laastus jagada neljaks selle alusel, kuidas üliõpilast kõrghariduse rahastamissüsteemis käsitletakse:1 1) Skandinaavia riikides nähakse üliõpilast kui täiskasvanut, kes elab iseseisvalt oma majapidamises. Riik katab õppijate kõrghariduskulud, õppemaksud puuduvad ning pea kõik üliõpilased saavad toetusi ja laene sõltumata vanemate sissetulekust. Seega lasub vastutus oma investeeringute eest üliõpilastel endil ning seetõttu ei pakuta lapsevanematele ka üliõpilastest järglastega seotud maksusoodustusi või lapsetoetusi. 2) Paljudes Lääne- ja Kesk-Euroopa riikides nähakse üliõpilasi ennekõike noorukieas õppijana, vanematel tuleb katta oma laste kõrghariduse omandamisega seotud kulud ning riik pakub üliõpilastele toetusi vaid juhul, kui perekond ei ole võimeline last ülal pidama. Üliõpilastel on seaduslik õigus oma pere toetusele ning samal ajal saavad vanemad riigilt toetusi. 3) Lõuna-Euroopa riikides käsitletakse üliõpilasi kui oma vanemate peavarju all olevaid lapsi – vanemad peavad katma õpingutega seotud kulud, õppekohad on tasulised ning riik pakub toetust vaid harvadel juhtudel, üldisi õppetoetusi ja -laene ei ole. Üliõpilased elavad õpingute ajal koos vanematega ning sõltuvad vanemate sissetulekust. 4) Neljandat tüüpi mudeliga riikides (Holland ja Suurbritannia) nähakse üliõpilasi ennekõike kui oma karjääri investeerijaid – õppemaksud on kõrged ning õppijatelt eeldatakse suurt rahalist panust. Üliõpilased ei ole oma vanematest majanduslikult sõltuvad ning vanemad ei saa riigilt toetusi. Samal ajal saab suur osa tudengeid riigilt toetust – enamasti laenudena.

Kuhu paigutada üldisel rahastamismudelite jaotusel Eesti? Selle üle, kas kõrgharidusreformiga kehtestatud „tasuta“ kõrgharidus on tegelikult tasuta ja mida see endaga kaasa toob, on palju vaieldud ja tasub edasi arutada. Küll võib seda aga põhimõtteliselt käsitleda sammuna Skandinaavia riikide kõrghariduse rahastamismudeli poole – kõrgharidus on avalik hüve, mida on võimalik kõikidel vaimselt võimekatel õppijatel omandada õppeteenustasu maksmata. Majanduskriisiaegses Euroopas oli selline samm pigem erandlik, kuigi ka näiteks Saksamaal kaotati 2014. aastal riigiülikoolides õppemaks. Eestis tulid tasuta õppekohad muidugi teatud tingimustega, neist peamine nõuab üliõpilastelt täiskoormusega õppimist. Kuigi uuringud2 on näidanud, et Eestile on iseloomulik omapärane olukord, kus suur osa üliõpilastest suudab täiskoormusega õppida ja täiskohaga tööl käia, võib siiski eeldada, et täiskoormusega õppimise nõue vähendab üliõpilase töölkäimise võimalusi. Töötamisvõimaluste vähenemine tähendab aga seda, et üliõpilased vajavad sissetulekuid teistest allikatest, milleks on peamiselt pere ja/või riigi toetus. Kui Põhjamaad on olukorra lahendanud sellega, et pea kõik üliõpilased saavad üldist õppetoetust õpingute ja eluasemega seotud kulude katmiseks, siis näiteks Saksamaal on seaduse järgi vanematel kohustus oma kõrgkoolides õppivaid lapsi ülal pidada ning toetusi makstakse vaid nendele, kelle perekond ei ole võimeline ise toetama.

Eestis 2013. aastast alates haridus- ja teadusministeeriumi jagatav vajaduspõhine õppetoetus on oma tingimustelt huvitav segu erinevatest lähenemistest, kuna kuni 24aastasi üliõpilasi käsitletakse oma vanematest sõltuvate lastena. Toetuse saamise alus on perekonna kuusissetulek ühe liikme kohta ning perekonnaks loetakse üliõpilase vanemad, alaealised õed, vennad, pool­õed ja poolvennad (ka sel juhul, kui rahvastikuregistris on õppuri elukoha aadress märgitud perekonnaliikmetest eraldi). Samal ajal ei ole aga vanematel mingisugust kohustust oma üliõpilastest järglasi majanduslikult toetada. Meie perekonnaseaduse järgi on vanematel kohustus ülal pidada last, kes täisealiseks saanuna jätkab põhi- või keskhariduse omandamist põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses, kuid mitte kauem kui 21aastaseks saamiseni (perekonnaseadus, § 97, lg 2). Seega käsitletakse kõrgkoolis õppivaid inimesi justkui iseseisvate täiskasvanutena, keda vanemad ei pea majanduslikult toetama. Ometigi eeldatakse vajaduspõhise õppetoetuse puhul, et kuni 24aastaseks saamiseni peaks perekond oma lapsi ülal pidama, kuivõrd toetusest jäetakse ilma kõik üliõpilased, kelle vanemate sissetulek ületab ettenähtud miinimumi, sõltumata sellest, kas üliõpilane oma perelt mingisugust rahalist tuge saab.

Vajaduspõhine õppetoetus
Haridus- ja teadusministeeriumi tellimusel teostasime äsja Praxises vajaduspõhise õppetoetuse uuringu.3 Kuigi tähelepanu all oli pigem õppurite teadlikkus toetusest, kerkis ühe teemana esile üliõpilaste rahulolematus sellega, et neid on tehtud sõltuvaks oma vanemate sissetulekutest.

Paljude üliõpilaste hinnangul ja kogemuse järgi ei jõua toetus nendeni, kes seda vajavad – seda just eelduse tõttu, et vanemad oma lapsi alati rahaliselt toetavad ning seda veel kuni lapse 24aastaseks saamiseni. Uuringus osalenud üliõpilased teadsid rääkida palju lugusid sellest, kuidas vajaduspõhisest õppetoetusest on ilma jäänud näiteks need, kes oma vanematelt mingisugust toetust ei ole kunagi saanud või kelle vanemad on lahutatud ja peret peab ülal vaid üks vanematest või kes ei ole ühte oma bioloogilist vanemat kunagi näinudki, aga tema sissetulek võetakse toetuse määramisel pere sissetulekuna arvesse. Samal ajal teatakse juhtumeid, kus toetusi saavad need, kelle vanemate sissetulek ei olegi nii väike, nagu registrid näitavad, näiteks töötab üks vanematest välismaal või näitab ettevõtjana oma sissetulekuna miinimumpalka, toetades seejuures oma üliõpilastest lapsi heldelt.

Teiste riikidega võrreldes on Eesti vajaduspõhise õppetoetuse tingimuste eripäraks asjaolu, et toetuse määramisel ei arvestata, millised on üliõpilase õpingutega seotud kulutused või kus ta elab, rääkimata sellest, kui palju vanemad oma last üldse rahaliselt toetavad. Kui viimast on ilmselt raske kontrollida, siis paljudes riikides võetakse üliõpilase vajaduse väljaselgitamisel sissetulekute kõrval arvesse muid tegureid. Näiteks Soomes võetakse arvesse, kus üliõpilane õpingute ajal elab ning missugused on tema eluasemekulud. Norras vaadatakse, kas üliõpilase eluase kuulub tema vanematele või mitte. Saksamaal jälgitakse, kas üliõpilane elab koos vanematega, kui suured on eluasemekulud ning kui palju elanikke ühel pinnal koos elab. Šveitsis aga võetakse toetuse määramisel arvesse üliõpilase kulutusi õppemaksule ja eksamitele, samuti sõidukulud.

Peale õppetoetuse on Eesti üliõpilastel võimalik oma õpinguid ja sellega seotud kulutusi rahastada ka õppelaenu toel. Kuigi selle taotlemine ei sõltu otseselt üliõpilase vanemate majanduslikust olukorrast, muudab see kaudselt suure osa õppijatest oma vanematest ja nende sissetulekutest sõltuvaks, kuna õppelaenu saamiseks on vajalik kahe täisealise isiku käendus, kelle viimase kuue kuu regulaarne ja tõendatav netosissetulek on vähemalt võrdne Eestis kehtiva miinimum-netopalgaga. Kuigi statistika selle kohta puudub, on tõenäoline, et paljudel juhtudel käendavad laenu õppuri vanemad.

Seega oleme olukorras, kus õppeteenustasude kaotamisega on tehtud samm lähemale Põhjamaadele, kus üliõpilasi käsitletakse iseseisvate täiskasvanutena, aga toetussüsteemi järgi on üliõpilastest tehtud vanematest sõltuvad lapsed, mingisugust ülalpidamiskohustust vanematele seatud ei ole ehk siis perekonnaseaduse alusel on üliõpilased pigem vanematest majanduslikud sõltumatud indiviidid. Sellise olukorra taustaks on hea vaadata meie üliõpilaskonda iseloomustavaid näitajaid.

Eesti tudengi kuvand
Rahvusvahelise üliõpilaste eluolu uuringu „EUROSTUDENT V“ andmete põhjal on kuvand Eesti üliõpilasest pigem kui iseseisvast täiskasvanud indiviidist – üliõpilased on keskmisest vanemad (43% on vähemalt 25aastased), paljudel neist on lapsed (20% üliõpilastest), suurem osa üliõpilastest elab õpingute ajal oma vanematest eraldi (73%), enamik käib õpingute ajal tööl (67%) ning peamine osa nende sissetulekust (60%) tuleb palgatööst. Nende näitajate põhjal sarnaneme väga Skandinaavia riikidega, kuid teatud erisusi muidugi on. Kuigi rahvusvahelises võrdluses elab Eestis õpingute ajal vanematega koos pigem väike osa üliõpilasi (27%), erineb see siiski Soomest, Taanist ja Norrast, kus see osakaal jääb alla 10%. Seejuures on Eestis koos vanematega elavate üliõpilaste osakaal suurim kuni 24aastaste seas (umbes kolmandik neist). Teistpidi vaadates aga kaks kolmandikku üliõpilastest elab ju oma vanematest siiski eemal, mis tähendab ka suuremaid elamiskulusid ja suuremat vajadust lisasissetuleku järele. Võib ju eeldada, et kodust eemal elamine ei tähenda, et vanemad oma last siiski majanduslikult ei võiks ülal pidada, aga arvud näitavad midagi muud. Eesti üliõpilaste, kes oma vanematega õpingute ajal koos ei ela, sissetulekust moodustab vaid viiendiku vanemate rahaline toetus ning selle poolest on olukord Eestis jällegi väga sarnane Skandinaavia riikidega.

Tänapäeva üliõpilane Eesti tänases ühiskonnas on pigem siiski iseseisev täiskasvanu, keda mingil põhjusel kuni 24. eluaastani püütakse vajaduspõhise õppetoetusskeemi kaudu vanematest sõltuvaks lapseks teha, kuigi vanematele ei ole pandud mingisugust kohustust oma üliõpilastest järglasi ülal pidada. Eeldades, et kõik vanemad seda teevad, paneme keerulisse olukorda suure osa iseseisvaid, täiskasvanud üliõpilasi, kelle ainsaks rahaliseks päästerõngaks saab palgatöö, mis omakorda vähendab võimalusi püsida täiskoormusega õppes, tasuta õppekohal. See võib tähendada õpingutele pühendumise vähenemist ja seada kahtluse alla saadava kõrghariduse kvaliteedi, vahel ka õpingute katkestamist ning vaimselt võimekate noorte eemalejäämist haridussüsteemist. Vaade Eesti üliõpilastele ja õpingute rahastamisele peaks olema siiski terviklikum.

1 Schwarz, S., Rehburg, M., 2004. Study Costs and Direct Public Student Support in 16 European Countries – Towards a European Higher Education Area? European Journal of Education,Vol. 39, No. 4, 2004.

2 Mägi, E., Aidla, A., Reino, A., Jaakson, K., Kirss, L., 2011. Üliõpilaste töötamise fenomen Eesti kõrghariduses. Tallinn: Poliitikauuringute Keskus Praxis.

3 Haaristo, H.-S., Leppik, C., 2015. Vajaduspõhise õppetoetuse uuring. Tallinn: Poliitikauuringute Keskus Praxis.